Brabantstadstudie beweegt!

19 september '19

Brabantstadstudie is opgebouwd uit verschillende onderzoeksonderdelen: de onderzoeksfase met o.a. deskresearch en consumentenonderzoek, expertmeetings en -interviews en initiatiefvoorstellen. Wat we aan onderzoek doen en waar we in de praktijk aan werken, roept continu nieuwe vragen op. Daarmee blijven we met consumenten en andere stakeholders in gesprek. Dat houdt Brabantstadstudie dynamisch en continu in beweging! Deze dynamiek hebben we letterlijk in beeld gebracht met de video bovenaan deze pagina. En hieronder hebben we de onderzoeksopzet nog even op een rij gezet. Kijk je mee?

Onderzoeksopzet Brabantstadstudie

image alt

Deskresearch en analyse stakeholders

Met deskresearch brengen we de steden en hun omliggende regio in kaart aan de hand van statische en dynamische data. Denk aan demografische data en verhuisbewegingen. Ook kijken we naar de economische ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in de Brabantse regio’s. Daarnaast is BPD zeer actief met thematische onderzoeken die we regionaal gaan toepassen. Denk aan betaalbaarheid van woningen, klimaatadaptatie en energietransitie.

In deze stap brengen we ook het beleid van verschillende overheden in beeld. Allereerst via deskresearch. Daarnaast gaan we in gesprek met de belangrijkste stakeholders in de Brabantse steden, zoals gemeenten, provincie en woningcorporaties.

image alt

Consumenten- onderzoek

In het consumentenonderzoek doen we onderzoek naar de woonwensen en -voorkeuren van de inwoners van de vijf grootste Brabantse steden. Aan bod komen in ieder geval thema’s die in het eerste onderzoek uit 2014-2015 belangrijk bleken. Zoals: voorkeur voor de stad, voorkeur voor het type woonmilieu en welke aspecten van een woonomgeving belangrijk zijn. Behalve woonvoorkeuren komen ook woonthema’s aan bod, zoals gezond en veilig wonen, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Het consumentenonderzoek bestaat uit een kwantitatief deel, een online enquête, zodat we zoveel mogelijke Brabantse stedelingen aan het woord kunnen laten. Daarnaast is er een kwalitatief deel, de groepsgesprekken, waarin we dieper ingaan op onderwerpen uit de enquête die een verdiepingsslag behoeven. Zo krijgen we meer inzicht in de achterliggende motivatie van de inwoners.

image alt

Straatologie

In de ruimtelijk-stedelijke structuuranalyse kijken we naar de historische ontwikkeling van de vijf steden. We duiden hoe de steden zich ruimtelijk hebben ontwikkeld tot de steden die het vandaag zijn. En kijken naar de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de toekomst. Door middel van straatologie fotografie wordt het DNA van elke stad in beeld gevangen.

image alt

Expertmeeting

In de expertmeeting presenteren we de bevindingen uit het consumentenonderzoek en werpen we een blik in de toekomst van onze steden. Stakeholders reflecteren op deze uitkomsten. Daarnaast betrekken we bij deze expertmeeting niet alleen belanghebbenden maar ook adviesbureaus en kennisinstituten die met een frisse een onafhankelijke blik naar de materie kijken. Deze stap geeft extra duiding aan de onderzoeksbevindingen. Bekijk de resultaten van de expertmeeting van 17 april jongstleden.

image alt

Initiatiefvoorstellen

Op basis van de bevindingen uit de onderzoeken en expertmeeting werken we aan initiatiefvoorstellen. Dit zijn ontwerpconcepten voor (theoretische locaties) of voor implementaties van trends en ontwikkelingen uit het onderzoek. We werken samen met diverse (jonge) ontwerpers aan de voorstellen. Deze presenteren we aan de professionals en de betrokken inwoners.

Schrijf je onderaan deze pagina in voor de nieuwsbrief en we houden je hiervan op de hoogte.

Alle publicaties Naar het overzicht
  Meer info over Brabantstadstudie